3Dfx Voodoo 4/5 Voodoo4/­5 Win2K driver download miễn phí (ver. 1.­08.­04)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí 3Dfx Voodoo 4/5 Voodoo4/­5 Win2K driver cho Video.

Voodoo4/­5 Win2K (ver. 1.­08.­04) ZIP phát hành 2001.11.20.

File được download 0 lần và được xem 6896 lần.

Loại Video
Hãng 3Dfx
Thiết bị Voodoo 4/5
Hệ điều hành Windows 2000
Phiên bản 1.­08.­04
Kích thước file 6.71 Mb
Loại file ZIP
Phát hành 2001.11.20
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm 3Dfx Voodoo 4/5 Voodoo4/­5 Win2K driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Voodoo4/­5 Drivers with full DirectX8 support Version 1.­08.­04 (LogicalMadness)

Driver Video 3Dfx Voodoo 4/5 phổ biến:

Driver 3Dfx Video phổ biến: