Download 3Dfx drivers

Trong trang này, bạn có thể tìm được bất cứ driver cho bất kỳ thiết bị 3Dfx nào. Chọn thiết bị của bạn, thông qua danh sách các thiêt bị 3Dfx.

Các loại thiết bị 3Dfx:

Các 3Dfx driver phổ biến: