3Dfx Voodoo 3 3dhq Voodoo 3 beta 5 driver download miễn phí (ver. 1.­09 beta 5)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí 3Dfx Voodoo 3 3dhq Voodoo 3 beta 5 driver cho Video.

3dhq Voodoo 3 beta 5 (ver. 1.­09 beta 5) phát hành 1970.01.01.

File được download 0 lần và được xem 5967 lần.

Loại Video
Hãng 3Dfx
Thiết bị Voodoo 3
Hệ điều hành Windows ME, Windows 95, Windows 98
Phiên bản 1.­09 beta 5
Kích thước file 2.63 Mb
Phát hành 1970.01.01
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm 3Dfx Voodoo 3 3dhq Voodoo 3 beta 5 driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
This is the fifth beta release of 3dhq's 1.­09 drivers for 3dfx Voodoo3 cards under Windows 9x,­ and is definately the most solid kit yet.­ Drivers and tools are both self-installing; just run the executable and follow the on-screen prompts.­ You should remove all previous drivers and 3dfx Tools or previous 3dhq Tools from your computer before installing these drivers.­

Driver Video 3Dfx Voodoo 3 phổ biến:

Driver 3Dfx Video phổ biến: